Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2017

4439 8464 400

Skarbie, ciekawe czy byłbyś za to zły… 
Niech ludzie Cię poznają. 
Młody żołnierz, prawda? 
Mój żołnierz, mój opiekun, moje szczęście. 
To nadal boli, nadal nikt w to nie wierzy.

21.10.2017
Przegrałeś wojnę z samym sobą.


To już prawie miesiąc bez Ciebie. 
Tyle planów było do zrealizowania… Naszych wspólnych planów.


Jeżeli jest to niebo to wierzę, że tam trafiłeś, oby było Ci tam dobrze, obyśmy się jeszcze kiedyś spotkali.


October 27 2017

4703 5266
Reposted bysmutnazupablackandwhitepikkumyyPicki91szyderatiredeverydaybecausefuckyoukarolka2302give--me--loveczarnybezlottibluebellbegformorevstaneagainnagain

November 16 2017

4439 8464 400

Skarbie, ciekawe czy byłbyś za to zły… 
Niech ludzie Cię poznają. 
Młody żołnierz, prawda? 
Mój żołnierz, mój opiekun, moje szczęście. 
To nadal boli, nadal nikt w to nie wierzy.

21.10.2017
Przegrałeś wojnę z samym sobą.


To już prawie miesiąc bez Ciebie. 
Tyle planów było do zrealizowania… Naszych wspólnych planów.


Jeżeli jest to niebo to wierzę, że tam trafiłeś, oby było Ci tam dobrze, obyśmy się jeszcze kiedyś spotkali.


Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl